Ostatnie wydarzenia

[29/04/2010] Otrzymanie dotacji finansowej i zakup prefesjonalnego sprzętu pomiarowego.

[14/12/2009] Rozpoczęcie działalności firmy TerraGeo, założonej w ramach realizji POKL działanie 6.2.

Witaj na TerraGeo.pl!

Inwentaryzacja budynku

Zgodnie z polskim prawem po zakończeniu każdej budowy, dla której zostało wydane pozwolenie na budowę należy wykonać inwentaryzację powykonawczą obiektu w celu zebrania aktualnych informacji o przestrzennym rozmieszczeniu obiektu dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków oraz naniesieniu nowych elementów na mapę sytuacyjno- wysokościową.

Inwentaryzacja przyłączy

Pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia terenu wykonuje się po zakończeniu realizacji projektu danej inwestycji, przed ich zakryciem. Geodeta podczas pomiaru potwierdza zgodność lub jej brak realizacji sieci w terenie z danym projektem. Efektem inwentaryzacji jest mapa. Realizacja sieci jest zgodna z projektem jeżeli różnica pomiędzy pomiarem powykonawczym a projektem nie przekracza wartości: przy zachowaniu przepisów regulujących odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami budowlanymi.

Powrót