Ostatnie wydarzenia

[29/04/2010] Otrzymanie dotacji finansowej i zakup prefesjonalnego sprzętu pomiarowego.

[14/12/2009] Rozpoczęcie działalności firmy TerraGeo, założonej w ramach realizji POKL działanie 6.2.

Witaj na TerraGeo.pl!

Pomiary przemieszczeń

Przemieszczenia – zmiany położenia punktów badanego obiektu w czasie. Możemy podzielić je na przemieszczenia w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej (tzw. osiadania).

Do przyczyn wywołujących przemieszenia można zaliczyć min.: roboty ziemne (głębokie wykopy) czy wznoszenie budynków w bliskim sąsiedztwie już istniejących obiektów. Pomiary przemieszczeń są kluczowym elementem aby zapewnić bezwzględne bezpieczeństwo podczas wykonywania jakiegoś projektu. Wyniki takich pomiarów mogą posłużyć również do prognozowania dalszych zmian w położeniu obiektu oraz do weryfikacji przyjętych wcześniej założeń. Do obiektów podlegających kontroli można zaliczyć głównie fundamenty budynków wysokich, torowiska dużych dźwigów czy tereny zagrożone obsuwaniem się mas ziemnych.

Badanie pionowości obiektów wysmukłych

Badanie pionowości obiektów należą do grupy pomiarów inwentaryzacyjno–kontrolnych, polegających na wyznaczaniu różnić w położeniu rzeczywistym punktów danego obiektu wysokiego w stosunku do ich położenia przewidzianego w projekcie.

Osie takich obiektów jak wszelkiego rodzaju maszty, wieże czy kominy powinny znajdować się w linii pionu. Często wykonuje się także kontrole położenia ścian i krawędzi ścian budynków w płaszczyźnie pionowej.

Należy zwrócić uwagę, iż większość odchyłek osi wymienionych obiektów od linii pionu ma związek z nierównomiernym osiadaniem fundamentów tych obiektów. Dlatego po stwierdzeniu odstępstw od pionowego położenia obiektu, należałoby wykonać dodatkowe pomiary mające na celu wyznaczenie przemieszczeń. Będą one pomocne do przewidywania dalszych położeń kontrolowanego obiektu.

Analizy inżynieryjne


Powrót